29/01/2021

2021: nieuws en wijzigingen

Nu het nieuwe jaar is gestart, bespreken we in deze nieuwsbrief enkele recente wijzigingen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn. 

De afschaffing van de papieren ecocheques

Reeds verschillende jaren kunnen werkgevers ecocheques toekennen aan hun werknemers voor een totaal bedrag van maximum 250 euro per jaar. In sommige sectoren (zoals in het paritair comité 200) is de toekenning van ecocheques zelfs verplicht. Deze cheques kunnen vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen worden toegekend, voor zover voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De cheques kunnen enkel gebruikt worden voor de aankoop van ecologische goederen.

Op papier of elektronisch?

In tegenstelling tot de maaltijdcheques, kon de ecocheque tot nu toe ook op papier worden toegekend. De mogelijkheid tot uitgifte van de papieren ecocheque zal echter verdwijnen.  Reeds verschillende malen heeft de Nationale Arbeidsraad gepleit voor een veralgemening van de elektronische ecocheque. Wetgevende initiatieven om de papieren ecocheques af te schaffen ontbreken echter. Dit heeft de erkende uitgevers van deze cheques niet weerhouden om zelf het initiatief te nemen en volledig over te schakelen op het elektronisch systeem. Sommige uitgevers zijn al overgestapt en voorzien vanaf 31.01.2021 enkel nog de mogelijkheid om elektronische ecocheques te bestellen.

Welke stappen moet u als werkgever ondernemen?

 • Een cao of een individuele overeenkomst afsluiten met de werknemers indien de ecocheques niet verplicht zijn in het paritair comité. Pro-Pay kan u een model van overeenkomst bezorgen.
 • De erkende uitgever (Sodexo, Edenred of Monizze) zo snel mogelijk contacteren om deze overstap of nieuwe aansluiting te melden. Uw Payroll Business Partner kan u hierin bijstaan.
 • Denk er ook aan uw arbeidsreglement te veranderen indien u wenst dat de werknemer tussenkomt bij verlies van de elektronische kaart.

 

Optrekken van het geboorteverlof

Voor kinderen geboren tot 1 januari 2021 had elke werknemer, ongeacht of hij/zij deeltijds of voltijds is tewerkgesteld, het recht om gedurende 10 dagen van het werk afwezig te zijn omwille van de geboorte van zijn kind of van het kind waarvan de werknemer meeouder is.

Deze 10 dagen worden geleidelijk opgetrokken. Zo zal een werknemer recht hebben op:

 • 15 dagen verlof voor geboortes vanaf 1.01.2021
 • 20 dagen verlof voor geboortes vanaf 1.01.2023

 

Tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor recht op jaarlijkse vakantie

Werknemers bouwen volgens de Belgische wetgeving vakantierechten op, op basis van hun prestaties in het voorgaande kalenderjaar, ook wel het vakantiedienstjaar genoemd. Een aantal afwezigheidsdagen worden in het kader van het recht op vakantie echter gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Voor de afwezigheid wegens tijdelijke werkloosheid op basis van corona, was er geen gelijkstelling voorzien. Dat zou uiteraard een impact hebben op de vakantierechten van de werknemers in 2021.

Zoals eerder gemeld in onze nieuwsbrief van 16.06.2020, was er reeds een koninklijk besluit dat de dagen tijdelijke werkloosheid in het kader van corona gelijkstelde met gewerkte dagen voor het recht op vakantie, voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Het koninklijk besluit van 13.09.2020 voorzag dan weer een gelijkstelling voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 en nu werd dus ook de laatste periode, van 1 september tot en met 31 december 2020, gelijkgesteld door het koninklijk besluit van 22 december 2020.

Dit betekent dat alle dagen van tijdelijke werkloosheid op basis van corona voor de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020, worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de vakantierechten van de werknemers in 2021.

Werkgevers die in het tweede kwartaal van 2020 minstens 10% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona) hebben toegepast voor hun bedienden, zullen door de overheid gecompenseerd worden in het tweede kwartaal van 2021 via een vermindering op de RSZ-bijdragen. Het bedrag van de vermindering wordt berekend in functie van het percentage tijdelijke werkloosheid.

 

Verlenging van de geldigheidsduur van bepaalde cheques

Ingevolge de sluiting van de handelszaken gedurende langere tijd, is het mogelijk dat de werknemers hun maaltijd-, geschenk - of ecocheques niet konden gebruiken. Daarom werd de geldigheidsduur van deze cheques verlengd:

 • De maaltijdcheques, geschenkcheques en ecocheques die vervallen tussen 1.11.2020 en 31.03.2021, worden verlengd met 6 maanden.
 • Sport – en cultuurcheques die op 30.09.2020 vervielen – en reeds werden verlengd tot 31.12.2020 – worden nu verlengd tot 30.09.2021.
 • Consumptiecheques die normaal zouden vervallen op 07.06.2021, worden nu verlengd tot 31.12.2021.

 

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen:

Om de werkgevers en werknemers aan te moedigen om opleidingen te (laten) volgen, is er door de regering een nieuwe vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het leven geroepen.

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • De werknemer moet over minstens 6 maanden anciënniteit in de onderneming beschikken.
 • De opleiding moet minimum 10 opleidingsdagen beslaan gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen (of 5 dagen in een ononderbroken periode van 75 dagen voor kleine vennootschappen en verenigingen). Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal opleidingsdagen geprorateerd in functie van hun tewerkstelling.
 • De opleiding mag niet verplicht zijn gesteld door een wettelijke bepaling of cao.
 • De opleiding mag zowel formeel zijn (buiten de onderneming) of informeel (in de onderneming zelf georganiseerd) maar in dat geval mag het informele stuk slechts 10% beslagen van de 10 opleidingsdagen of 20% van de 5 opleidingsdagen.
 • De opleiding moet beschouwd worden als een beroepskost voor de werkgever.

Indien aan deze voorwaarden zijn voldaan, mag de werkgever een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing bijhouden en moet dit stuk niet worden gestort aan de fiscus. Dit gedeelte komt overeen met 11,75% van de belastbare bezoldiging van de werknemer. Er geldt wel een beperking: het maandelijks brutoloon van de werknemer wordt geplafonneerd op € 3.500. Vakantiegeld, eindejaarspremies en achterstallige bezoldigingen worden ook uitgesloten.

 

COVID registratieplicht voor werknemers afkomstig uit het buitenland

Het Ministerieel Besluit van 12 januari 2021 voert een veralgemeende registratieplicht in voor alle werkgevers of gebruikers, die tijdelijk een beroep doen op een werknemer die in het buitenland woont of verblijft voor het uitvoeren van werkzaamheden in België. Het register dient een aantal verplichte administratieve vermeldingen te bevatten en moet worden bijgehouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. 

De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer dient het bewijs te leveren van een negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van de werkzaamheden in België.

Voor grensarbeiders en werknemers afkomstig uit het buitenland, die minder dan 48 uur in België verblijven, is noch de registratieplicht noch het negatieve testresultaat van toepassing.

 

Nieuwe loongrenzen voor tewerkstelling van hooggeschoolde buitenlandse werknemers

Werknemers die niet de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europees Economische Ruimte of Zwitserland, dienen in het bezit te zijn van een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning voor de aanvang van de werkzaamheden in België. Een van de meest voorkomende categorieën van werknemers waarvoor een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning wordt aangevraagd, zijn hooggeschoolde werknemers. Zij komen in aanmerking voor deze kaart/vergunning indien zij in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs en een minimum bruto jaarloon verdienen. Het bedrag van dit jaarloon wordt elk jaar aangepast. Voor 2021 gelden de volgende bedragen:

Vlaanderen

Werknemer > 30 jaar: 43.524 EUR

Werknemer < 30 jaar in dienst van een Belgische werkgever: 34.819,20 EUR

Brussel 43.395 EUR
Wallonië 43.395 EUR

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK