22/09/2020

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof: vraag tijdig de tegemoetkoming in de loonkosten aan

Het schooljaar is weer volop aan de gang. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten.   Waarover gaat het? Betaald educatief verlof geeft de werknemer het recht om een erkende opleiding te vol...

15/09/2020

Nog vakantiedagen op te nemen? De do’s en don’ts op een rijtje.

De sociale partners bereikten gisteren een akkoord om de tijdelijke werkloosheid wegens corona gelijk te stellen voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie van 2021. Nu is het wachten op de omzetting van deze intentie in een regelgevend kader. In deze...

06/08/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

In onze nieuwsbrief van 19 juni 2020 informeerden wij u dat de huidige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona loopt tot en met 31 augustus 2020. Onder bepaalde voorwaarden kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmac...

06/08/2020

COVID-19: nieuwe Belgische steunmaatregelen

In het kader van de huidige COVID-19 crisis keurde de Belgische regering in juli enkele nieuwe steunmaatregelen goed. Gelet op de frequentie van het aantal regeringsbeslissingen vestigen wij er graag de aandacht op dat deze nieuwsbrief de stand va...

30/07/2020

Wijziging Belgische detacheringswet: nieuwe regels voor de detachering van werknemers

Werknemers die door hun werkgever tijdelijk worden uitgezonden om in een andere Europese lidstaat te gaan werken zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn bepaalt dat een “harde kern” van minimum arb...

24/07/2020

Telewerk: formaliteiten en kostenvergoeding

In het licht van de Covid-19 crisis werden niet-essentiële bedrijven tot 4 mei verplicht door de overheid om hun werknemers thuis te laten werken indien de functie dit toeliet. Dit telewerk kon gebeuren zonder dat de werkgever hiervoor een formele t...

24/07/2020

Consumptiecheque

In deze nieuwsbrief bespreken we een nieuwe en eenmalige vorm van verloning van werknemers die vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen kan toegekend worden, met name de consumptiecheque. Deze cheque werd door de Belgische overheid geïntr...

16/07/2020

Nieuwe formaliteiten voor de communicatie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Zoals reeds gecommuniceerd in onze nieuwsbrief van 19 juni blijft de bijzondere vorm van tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (hierna “coronawerkloosheid”) bestaan tot en met 31 augustus 2020. Er is nog geen nieuws over een mogelijke algemene...

10/07/2020

Paritair Comité 226: impact COVID-19 op ecocheques, eindejaarspremie en sectorale verlofdagen

Zoals u weet waren veel werkgevers ten gevolge van de COVID-19 crisis genoodzaakt om hun werknemers in tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (hierna: “coronawerkloosheid”) te stellen. Dit type schorsing van de arbeidsovereenkomst kan echter ni...

26/06/2020

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen, aangezien de overheid een maximum forfait...

24/06/2020

Schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht

In onze nieuwsbrief van 13 mei ll. lieten we u weten dat er een wetsvoorstel was aangenomen waardoor de opzeggingstermijn voortaan zou geschorst worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht corona (hierna “coronawerkloosheid”)...

19/06/2020

COVID-19: nieuwe en verlengde Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

In het kader van de huidige COVID-19 crisis keurde de Belgische regering recent enkele nieuwe steunmaatregelen goed. Daarnaast werden een aantal verlengingen aangekondigd van bestaande steunmaatregelen. Wij zetten wat reeds bekend is voor u als werkg...

11/06/2020

Paritair comité 200: fietsvergoeding en impact COVID-19 op ecocheques en jaarlijkse premie

Vanaf 1 juli 2020 zijn er enkele wijzigingen in het paritair comité 200 (PC 200) voor wat de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer betreft. Aangezien juni ook de maand is van uitbetaling van de ecocheques en de jaarlijkse premie, geve...

13/05/2020

Wetsvoorstel: schorsing opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht Corona (retroactieve werking)

Recent werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor de opzeggingstermijn voortaan zou geschorst worden tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht Corona. Deze wijziging zou ook van toepassing zijn op werknemers die reeds vóór de publica...

07/05/2020

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid t.e.m. 30 juni 2020

Zoals u kon lezen in onze vorige nieuwsbrieven, voerde de Belgische regering in maart de mogelijkheid in om via een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid voor werknemers aan te vragen. Deze vereenvoudigde procedure liep oorspronkelijk t...

05/05/2020

Corona-ouderschapsverlof

Op 2 mei 2020 keurde de Ministerraad de invoering goed van een bijzonder type ouderschapsverlof: het corona-ouderschapsverlof. Dit tijdelijke verlofstelsel moet ouders toelaten om in de maanden mei en juni hun werk en de zorg voor de kinderen beter t...

28/04/2020

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering aangekondigd dat de uren die als student worden gewerkt tussen 1 april en 30 juni 2020 niet worden meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uur. Wat betekent dit? En wat zijn de voorwaarden ...

17/04/2020

COVID-19 update: Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

Recent heeft de regering nieuwe steunmaatregelen en aanpassingen van bestaande steunmaatregelen aangekondigd in het kader van de coronacrisis. Wij zetten wat reeds bekend is voor u als werkgever op een rijtje in deze nieuwsbrief. We kunnen niet ge...

15/04/2020

Verhoging vergoeding bureaukosten

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft in haar administratieve tussentijdse instructies het geïndexeerde bedrag voor de vergoeding van bureaukosten gepubliceerd. Deze vergoeding bedroeg maximum €126,94 per maand en wordt met ingang van 1 apri...

08/04/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen voerde de Belgische regering de mogelijkheid in om via een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid voor werknemers aan te vragen. Deze vereenvoudigde procedure liep oorspronkelijk tot 6 april maar...

23/03/2020

Coronavirus (Covid-19): Belgische maatregelen i.v.m. tewerkstelling

In deze uitdagende tijden zetten we graag een aantal mogelijke steunmaatregelen voor u als werkgever op een rijtje. We vestigen uw aandacht op het feit dat de hieronder vermelde maatregelen enkel betrekking hebben op de tewerkstelling van uw werkneme...

28/02/2020

Meldingsplicht gedetacheerde werknemers in Nederland

België en de buurlanden In België kennen we al sinds 2007 de Limosa-melding voor werknemers die gewoonlijk in een ander land dan België werken of er zijn aangeworven en die tijdelijk en / of gedeeltelijk in België komen werken. Door de Limosa-...

03/01/2020

Collectieve bonusplannen: nieuw grensbedrag bekend

Sinds 2008 kan een werkgever in België aan zijn werknemers op grond van de wet van 21 december 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr 90 (CAO nr 90) een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, ook wel bonusplan genoemd. Indie...

30/12/2019

Index januari 2020 PC 200

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn a...

18/11/2019

Betaald educatief verlof en opleidingsverlof 2019: vraag tijdig de tegemoetkoming in de loonkosten aan

Het schooljaar is weer volop aan de gang en in Vlaanderen werd het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. Hoog tijd om de regionale principes rond educatief verlof even op een rijtje te zetten. Waarover gaat het? B...

15/11/2019

Indexprognose januari 2020 PC 200

Elk jaar, in januari, worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn...

06/11/2019

Sociale verkiezingen 2020

In 2020 is het weer zover: in veel bedrijven moeten er opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd worden. Wat zijn sociale verkiezingen? De sociale verkiezingen hebben tot doel om afgevaardigden van het personeel te kiezen om te zetelen in de o...

24/10/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 207

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

18/10/2019

Nog vakantie op te nemen? De do's en don'ts op een rijtje

Het einde van het kalenderjaar lonkt. Collega’s maken afspraken over de vakantie tussen kerst en nieuw, enkele vooruitziende zielen dromen al van hun bestemming voor de zomervakantie van 2020 en de overijverige collega aan het einde van de gang? Di...

16/10/2019

Wettelijke feestdagen in 2020

Aangezien 2019 stilaan ten einde loopt willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2020 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent vervangingsdagen. Nieuwjaar - woensdag 1 januari 2020 Paasmaandag - maanda...

19/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 200

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

15/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 209

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

12/07/2019

Sectorakkoord 2019 - 2020 voor paritair comité 226

Het sociaal overleg vindt in België plaats op 3 niveaus: interprofessioneel/federaal, sectoraal en binnen de onderneming. Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen...

28/06/2019

Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1/7/2019

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen aangezien de overheid een maximum for...

28/05/2019

Flexibilisering ouderschapsverlof en andere thematische verloven

In één van onze vorige nieuwsbrieven (klik hier) lieten we u weten dat de wet van 2 september 2018 over het ouderschapsverlof en de wet van 2 september 2018 over de flexibilisering van de opname van thematische verloven was verschenen in het Belgis...

10/04/2019

Mobiliteitsbudget

In onze newsletter van mei 2018 werd de mobiliteitsvergoeding toegelicht die de werknemer toelaat om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor geld. In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019 verscheen een wet die een wijziging aanbrengt aan deze mobili...

27/03/2019

Nieuwe rapporterings- en inhoudingsverplichtingen

Afgelopen vrijdag, 22 maart 2019, verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die voorziet in een nieuwe verplichting voor alle Belgische werkgevers om bezoldigingen betaald of toegekend door een buitenlandse vennootschap die met de Belgische werkge...

04/03/2019

Bonusplannen: welke aanpak in 2019?

In het kader van de lopende onderhandelingen en de onrust over de maximaal toegelaten stijging van de lonen voor de komende twee jaar, vestigen we met deze nieuwsbrief graag nog eens de aandacht op de niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen en de...

04/02/2019

Fiscale fiche 281 voor inkomstenjaar 2018

Binnenkort zullen alle Pro-Pay klanten gecontacteerd worden voor de opmaak van de fiches 281. Daarbij wordt geïnformeerd naar kosten eigen aan de werkgever toegekend buiten de payroll en bijkomende voordelen voor het inkomstenjaar 2018. Het is van b...

27/12/2018

Index januari 2019 PC 200

Elk jaar, in januari, worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn...

22/11/2018

Ook workaholics verdienen een vakantie

Het einde van het kalenderjaar lonkt, collega’s maken afspraken over de vakantie tussen kerst en nieuw, enkele vooruitziende zielen dromen intussen al van hun bestemming voor de zomervakantie van 2019 en de overijverige collega aan het einde van de...

25/10/2018

Wettelijke feestdagen in 2019

Aangezien 2018 geleidelijk ten einde loopt willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2019 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent de vervangingsdagen. Nieuwjaar - dinsdag 1 januari 2019 Paasmaandag - ...

17/10/2018

Flexibilisering ouderschapsverlof en thematische verloven

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 verschenen de wet van 2 september 2018 over het ouderschapsverlof en de wet van 2 september 2018 over de flexibilisering van de opname van thematische verloven. Wat wijzigt er? Ouderschapsverlof ...

11/10/2018

Indexprognose PC 200 januari 2019

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers in paritair comité 200 (PC 200) aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld worden&nbs...

27/09/2018

Betaald educatief verlof

Met de start van het nieuwe schooljaar leek het ons nuttig om de principes van het betaald educatief verlof op te frissen voor de werknemers die het leren nog niet moe zijn en die naast hun tewerkstelling nog een bijkomende opleiding volgen. In deze ...

11/07/2018

Verhoging van de bedragen voor geschenken

Werkgevers in België hebben de mogelijkheid om hun personeel geschenken te geven ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen in hun professionele loopbaan of hun persoonlijk leven. Deze geschenken kunnen gegeven worden in natura, in geld of in chequ...

28/06/2018

Verhoging kilometervergoeding vanaf 1 juli 2018

Werknemers die beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, kunnen van hun werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Het is niet nodig om het juiste bedrag van deze kosten te bewijzen aangezien de overheid een maximum for...

11/05/2018

De mobiliteitsvergoeding

Cash for car. Na maanden van voorbereidend wetgevend werk en vergezeld van de nodige persaandacht is de mobiliteitsvergoeding eindelijk een feit. De wet die deze vergoeding invoert - in de volksmond ook wel “cash for car” - genoemd, werd op ...

05/04/2018

Wijziging van de opzegtermijnen

Hoe zat het ook weer? In 2014 trad de wet op het eenheidsstatuut in werking. Deze wet legt de opzegtermijnen vast die  de werkgever en werknemer in acht moeten nemen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  De wet op het eenhe...

28/03/2018

Uitbreiding flexi-jobs

Flexi-jobs in andere sectoren Flexi-jobs bieden de mogelijkheid om bijkomende werknemers aan te werven in een statuut dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer voordelig is. Tot en met 31 december 2017 was dit alleen mogelijk voor de horec...
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK