06/08/2020

COVID-19: tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

In onze nieuwsbrief van 19 juni 2020 informeerden wij u dat de huidige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona loopt tot en met 31 augustus 2020.

Onder bepaalde voorwaarden kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona verdergezet worden vanaf 1 september 2020. Ondernemingen die hiervoor niet in aanmerking komen kunnen gebruik maken van een aangepast type van economische werkloosheid, met name een “overgangs” economische werkloosheid.

Wij bespreken beide systemen in deze nieuwsbrief, alsook andere ad hoc gevallen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze nieuwsbrief geeft de stand van zaken op 6 augustus 2020 weer.

 

Verderzetting soepele tijdelijke werkloosheid corona onder voorwaarden: “coronawerkloosheid 2.0”

De eenvoudige tijdelijke werkloosheid overmacht corona (hierna: coronawerkloosheid) kan verder toegepast worden door ondernemingen die hard getroffen zijn door de COVID-19 crisis of ondernemingen in een hard getroffen sector. Aangezien de Minister van Werk de hard getroffen sectoren nog niet gedefinieerd heeft, raadt de RVA alle betrokken ondernemingen aan om zich te beroepen op het criterium ‘hard getroffen onderneming’.

Ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 worden beschouwd als hard getroffen. Indien u twijfelt of u voldoet aan deze voorwaarde, gelieve dan contact op te nemen met uw Payroll Business Partner.

De werkgever moet de aanvraag voor deze coronawerkloosheid 2.0 vooraf doen via een nieuw formulier C106A-CORONA-HGO bij de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat voor de onderneming bevoegd is. De RVA voorziet hiervoor geen termijn, maar raadt aan om dit zo snel mogelijk te doen. Indien de werkgever een positief antwoord krijgt, kan hij verder coronawerkloosheid toepassen.

Naast dit nieuwe formulier dient de werkgever de werknemer(s) voorafgaandelijk schriftelijk te informeren over de periode en het aantal dagen van coronawerkloosheid, zoals omschreven in onze nieuwsbrief van 16 juli 2020.

De overige modaliteiten van de coronawerkloosheid blijven dezelfde, zoals omschreven in onze nieuwsbrief van 8 april 2020. Gelieve Pro-Pay dus tijdig te verwittigen indien u van dit regime gebruik wenst te maken.

 

Nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid: “overgangs” economische werkloosheid

Een aantal werkgevers zal zich niet kunnen beroepen op de verlengde coronawerkloosheid, maar is wel economisch getroffen door de COVID-19 crisis. Zij kunnen vanaf 1 september 2020 eventueel gebruik maken van het systeem van economische werkloosheid dat is aangepast aan de huidige crisissituatie.

Indien gebruik gemaakt wordt van deze regeling, mag de werkgever het werk dat normaal verricht wordt door de werkloze werknemers niet uitbesteden aan derden (zoals bij coronawerkloosheid).

De voorwaarden voor economische werkloosheid zijn anders voor arbeiders dan voor bedienden.

Arbeiders

Voor de arbeiders blijft de vroegere (relatief eenvoudige) procedure voor economische werkloosheid van toepassing. Dit systeem is anders dan dat van de coronawerkloosheid.

Er zijn 3 wijzen waarop de economische werkloosheid kan geregeld worden voor arbeiders:

 • Volledige schorsing: er wordt geen enkele arbeidsdag gepresteerd. De maximumduur van dit systeem wordt tijdelijk opgetrokken van 4 weken naar 8 weken.
 • Gedeeltelijke arbeid grote schorsing: er zijn minder dan 3 arbeidsdagen per week voorzien, ofwel minder dan 1 arbeidsweek op 2 weken. De maximumduur van dit systeem wordt tijdelijk opgetrokken van 3 maanden naar 18 weken.
 • Gedeeltelijke arbeid kleine schorsing: er zijn minstens 3 arbeidsdagen per week voorzien, ofwel minstens 1 arbeidsweek op 2 weken. Deze regeling kan voor maximum 12 maanden gebruikt worden.

Wanneer de maximumduur van de schorsing bereikt is moet de werkgever eerst een volledige werkweek invoeren vooraleer hij opnieuw een regeling kan aanvragen. U bent dus niet beperkt tot bovenstaande maximumduur, indien de werknemers tussen twee schorsingsregelingen door eerst een volledige werkweek werken.

In tegenstelling tot de coronawerkloosheid moet de arbeider eerst zijn inhaalrustdagen uitputten vooraleer hij tijdelijk werkloos kan worden gesteld. Het gaat o.m. om inhaalrust voor overuren en werk op zon- en feestdagen: inhaalrust toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering wordt hier niet bedoeld.

De werkgever dient aan de economisch werkloos gestelde arbeider per werkloosheidsdag een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen te betalen. Het minimumbedrag hiervan hangt af van het bevoegde paritaire comité.

Daarnaast moeten de werkgevers onder meer de volgende formaliteiten naleven:

 • De arbeiders minstens 7 kalenderdagen voor de aanvang van de werkloosheid informeren door middel van een aanplakking in de onderneming, of via een individuele kennisgeving;
 • Een C3.2A-controleformulier afleveren aan elke arbeider die economisch werkloos wordt gesteld. De arbeider gebruikt dit formulier om zijn werkloosheidsuitkering aan te vragen bij zijn uitbetalingsinstelling;
 • Een validatieboek (op papier of elektronisch) invullen;
 • Een ASR-scenario 2 en een ASR-scenario 5 uitvoeren.

Pro-Pay kan u bijstaan bij deze formaliteiten.

! Opgelet, het is mogelijk dat er op het niveau van uw sector specifieke en/of bijkomende modaliteiten worden voorzien in een sector-cao met betrekking tot economische werkloosheid.

 

Bedienden

De economische werkloosheid voor bedienden is minder flexibel dan de coronawerkloosheid.

Er zijn 2 types economische werkloosheid mogelijk voor bedienden:

 • Volledige werkloosheid: er wordt geen enkele arbeidsdag meer gepresteerd. De maximumduur wordt tijdelijk opgetrokken van 16 weken naar 24 weken.
 • Gedeeltelijke werkloosheid: er worden minstens 2 arbeidsdagen per week gepresteerd. In tegenstelling tot de coronawerkloosheid is het dus niet mogelijk dat de bediende slechts 1 van zijn werkweekdagen werkloos is. De maximumduur wordt tijdelijk opgetrokken van 26 weken naar 34 weken.

Voor de bedienden moet de werkgever verder een ondernemingsplan opstellen met de volgende vermeldingen:

 • Bewijs van een substantiële daling van minimum 10% van de omzet of productie in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019;
 • De werkgever biedt de bediende 2 vormingsdagen aan per maand.
  De bediende is niet verplicht om in te gaan op deze vorming. De vormingsdag kan gepland worden op een werkloosheidsdag (gedekt door een werkloosheidsuitkering) of op een werkdag (betaald door de werkgever).
 • Het bedrag van het dagelijks supplement dat de werkgever verplicht is om te betalen aan de bedienden. Het minimumbedrag wordt bepaald op sectorniveau.

Dit plan moet neergelegd worden bij de griffie van de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

! In tegenstelling tot bij coronawerkloosheid moet de bediende eerst zijn inhaalrustdagen uitputten vooraleer hij tijdelijk werkloos kan worden gesteld. Het gaat o.m. om inhaalrust voor overuren en werk op zon- en feestdagen: inhaalrust toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering wordt hier niet bedoeld.

Daarnaast moeten de werkgevers onder meer de volgende formaliteiten naleven:

 • Een formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL sturen naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA-kantoor. De RVA zal controleren of de werkgever voldoet aan de voorwaarden. Ten vroegste 14 dagen na verzending van het formulier C106A kunnen de bedienden geïnformeerd worden;
 • De bedienden ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag inlichten over de geplande economische werkloosheid via aanplakking in de onderneming of individuele kennisgeving;
 • Een C3.2A-controleformulier afleveren aan elke bediende die economisch werkloos wordt gesteld. De bediende gebruikt dit formulier om zijn werkloosheiduitkering aan te vragen bij zijn uitbetalingsinstelling;
 • Het validatieboek (op papier of elektronisch) invullen;
 • Een ASR-scenario 2 en een ASR-scenario 5 uitvoeren.

Pro-Pay kan u bijstaan bij deze formaliteiten.

! Opgelet, het is mogelijk dat er op het niveau van uw sector specifieke en/of bijkomende modaliteiten worden voorzien in een sector-cao met betrekking tot economische werkloosheid.

 

Andere ad hoc gevallen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien de werkgever geen hard getroffen onderneming is, maar hij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wenst in te roepen omwille van een andere reden, dient deze opnieuw meerdere formaliteiten na te leven:

 • De reden van overmacht melden via de elektronische toepassing op www.socialsecurity.be;
 • Een C3.2A-controleformulier afleveren aan de betrokken werknemer;
 • Een ASR-scenario 2 en een ASR-scenario 5 uitvoeren.

Pro-Pay kan u bijstaan bij deze formaliteiten.

Een werknemer kan bijvoorbeeld tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht omdat hij over een quarantainegetuigschrift beschikt en geen telewerk kan verrichten.

! Volgens de meest recente instructies van de RVA hebben werknemers die op reis vertrekken naar een regio die code rood heeft bij vertrek en die bij terugkomst in quarantaine moeten gaan en niet kunnen telewerken, geen recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht. Aangezien een dergelijke reis verboden is door de overheid, aanvaardt de RVA dit niet als overmacht. De werknemer zal dan noch loon, noch een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Aandachtspunt: Ga na welk systeem van toepassing kan zijn op uw onderneming indien u verder gebruik wenst te maken van tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers vanaf 1 september 2020 en begin tijdig aan de voorbereidingen.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK